Download

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Woonmakers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Sassenheim, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63103451.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Woonmakers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Woonmakers en de consument tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Woonmakers zich heeft verbonden het volgens specificaties van de consument (doen) vervaardigen en leveren van een interieurontwerp.
 4. Website: www.woonmakers.nl waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 5. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woonmakers en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door de consument te stellen voorwaarden in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst, zijn niet van toepassing.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

 1. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Woonmakers, binden haar niet.
 2. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie door de consument op de website vereist. De consument dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Woonmakers bevestigt de registratie van de consument waarna de consument met zijn gebruikersnaam en wachtwoord op de website kan inloggen om zijn specificaties op te geven zoals in het volgende lid beschreven.
 3. Om een interieurontwerp te vervaardigen dient de consument op de daartoe op de website voorgeschreven wijze zijn specificaties op te geven. Daartoe wordt onder meer een vragenlijst aangeboden over smaak, stijl, favoriete kleuren en materialen van de consument. Woonmakers attendeert de consument middels de website op relevante specificaties. Het door de consument opgeven van sommige specificaties is echter niet verplicht om het interieurontwerp te kunnen vervaardigen, maar verondersteld wordt dat de consument begrijpt dat hoe meer specificaties hij verstrekt en hoe nauwkeuriger hij dat doet, hoe persoonlijker het interieurontwerp kan worden vervaardigd. Woonmakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met de stelling dat Woonmakers de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen doordat de consument onjuiste of onvolledige specificaties aan Woonmakers heeft verstrekt.
 4. De door de consument middels de website opgegeven specificaties kunnen steeds worden gewijzigd totdat de aanbetaling door de consument middels iDeal is verricht. Op het moment dat deze aanbetaling wordt verricht en de consument een bevestiging daarvan per e-mail heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen. De consument verklaart bij het verrichten van de aanbetaling uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval dat de levering van het interieurontwerp binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, verklaart de consument voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra Woonmakers de overeenkomst is nagekomen.
 5. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de consument doorgaans geen aanvullende specificaties opgeven of wijzigingen in specificaties aanbrengen. Dit is slechts mogelijk in geval, ondanks het bepaalde in lid 8, nog geen aanvang is gemaakt met het vervaardigen van het interieurontwerp. De consument wordt aangeraden om voor wijzigingen of aanvullingen zo spoedig mogelijk contact met Woonmakers op te nemen zonder dat Woonmakers kan garanderen dat aan het verzoek van de consument tegemoet kan worden gekomen. Woonmakers biedt tegen gereduceerd tarief mogelijk wel aan om het ontwerp te wijzigen, wat geldt als het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst waarop de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn.
 6. Woonmakers verstrekt de consument na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging van de overeenkomst, inclusief de bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de consument als bedoeld in lid 4.
 7. De consument is gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de consument Woonmakers een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Woonmakers is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Woonmakers moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. Voor de vaststelling van het door de consument verschuldigde bedrag is het volgende lid van toepassing.
 8. Woonmakers voert het interieurontwerp doorgaans direct na totstandkoming van de overeenkomst uit. De aanbetaling wordt geacht ten minste het door de consument verschuldigde bedrag als bedoeld in de tweede zin van het vorige lid te omvatten. Afhankelijk van de termijn waarbinnen de consument van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, kan de consument gehouden worden tot voldoening van de volledige restantbetaling. Deze restantbetaling is in elk geval verschuldigd wanneer het interieurontwerp voor de consument voor downloaden beschikbaar is gesteld. Het downloaden van het interieurontwerp is pas mogelijk wanneer Woonmakers de restantbetaling van de consument heeft ontvangen.
 9. De consument kan zijn recht van ontbinding uitoefenen door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping welke door Woonmakers op haar website beschikbaar wordt gesteld.
 10. Betalingen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, middels iDeal-betaling op de website. Woonmakers is niet eerder gehouden tot levering van het interieurontwerp, dan nadat de overeengekomen totaalprijs door Woonmakers is ontvangen.

ARTIKEL 4. |  DERDEN

 1. Voor de uitvoering van het interieurontwerp is Woonmakers gerechtigd zelfstandige hulppersonen in te schakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan Woonmakers. Woonmakers is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van hulppersonen.
 2. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen van Woonmakers. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Woonmakers, jegens de consument een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

ARTIKEL 5. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Woonmakers is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Woonmakers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Woonmakers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Woonmakers te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de consument.
 4. De consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Woonmakers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien Woonmakers de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de consument terstond opeisbaar.

ARTIKEL 6. |  OVERMACHT

 1. Woonmakers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
 3. Indien Woonmakers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Woonmakers gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

ARTIKEL 7. |  BETALINGSVERZUIM VAN DE CONSUMENT

 1. Indien de restantbetaling achterwege blijft terwijl het interieurontwerp voor downloaden ter beschikking van de consument is gesteld, treedt het verzuim van de consument 14 dagen na terbeschikkingstelling van het interieurontwerp van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de consument over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Woonmakers, draagt Woonmakers geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de consument wordt geleden. In het bijzonder gelden de aansprakelijkheidsclausules in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Woonmakers voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Woonmakers verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Woonmakers staat nimmer in voor de resultaten die de consument al dan niet behaalt met de aanwending van het interieurontwerp.
 3. Woonmakers is voorts nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Woonmakers, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 4. Woonmakers draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet tijdig, juist of volledig aan Woonmakers is verstrekt.
 5. Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Woonmakers treedt niet eerder in dan na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Woonmakers de overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. Woonmakers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 7. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Woonmakers mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Woonmakers betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Woonmakers nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Woonmakers, zal de consument Woonmakers vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Woonmakers.

ARTIKEL 9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op alle door Woonmakers beschikbaar gestelde content, waaronder interieurontwerpen en onderdelen daarvan en middels de website of anderszins beschikbaar gestelde content, alsmede op de naam en het logo van Woonmakers en de door Woonmakers gehanteerde werkwijzen en gebruikte middelen, rust het intellectuele eigendomsrecht van Woonmakers, dan wel haar licentiegevers. Het is de consument verboden deze materialen, werkwijzen en middelen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden en te (doen) openbaren op enige andere wijze dan verenigbaar is met de aard en strekking van de overeenkomst.
 2. Indien de consument in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die Woonmakers dientengevolge lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 10. |  KLACHTENREGELING

 1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.